01

Định hướng phát triển

Nhằm giữ vững những thành quả đã đạt được trong những năm qua, Công ty CP Lâm nghiệp 19 của chúng tôi đã đề ra mục tiêu chung là tập trung ổn định và phát triển nghành chế biến lâm sản xuất khẩu, không ngừng nâng cao sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu, chuyển dịch dần cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản lượng và giá trị sản phẩm trong nhà, giảm dần khối lượng sản phẩm ngoài trời...

I/ Mục tiêu chung:

- Ổn định và phát triển nghành chế biến lâm sản xuất khẩu, lâm sản - gỗ kết hợp với vật liệu khác, tăng sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu, năm sau so với năm trước tăng giá trị kim ngạch từ 3 đến 5%.

- Chuyển dịch dần cơ cấu sản phẩm theo hướng: tăng sản lượng giá trị, kim ngạch hàng trong nhà, giảm khối lượng hàng ngoài trời, giảm dần nguyên liệu gỗ, tăng giá trị sáng tạo mới.

- Đi vào thị trường mới, mặt hàng mới tạo ra sự khác biệt nhằm ổn định đơn hàng, nâng cao hiệu quả, chủ động về đơn hàng và thời gian sản xuất. Nâng hệ số sử dụng thời gian trong năm từ 6,5 tháng đến 8 -9 tháng/năm.

- Giảm dần doanh thu nghành CBLSXK trong tổng doanh thu công ty, tăng doanh thu nghành nghề khác để ổn định trong mọi hoàn cảnh.

- Lợi nhuận sản xuất từng năm công ty ổn định, tổng lợi nhuận tuyệt đối tăng từng năm tương ứng sản lượng tiêu thụ. Mức lợi nhuận (sau thuế) đạt hàng năm 3% trở lên so với doanh thu, đạt 30% trở lên so với so với vốn chủ sở hữu.

II/ Chỉ tiêu phấn đấu:

1/ Từ năm 2015 đến năm 2020:

* Đến năm 2015:

- Doanh thu đạt 200 tỷ VND.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 12 triệu USD.

- Kim ngạch xuất khẩu: 9 triệu USD.

- Thu nhập thực tế người lao động: tăng 30% so năm 2013.

- Lợi nhuận (sau thuế): 6 tỷ VND trở lên.

- Cổ tức chia cổ đông: 20-22%/năm.

* Từ Năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020, các chỉ tiêu doanh thu, kim ngạch xuất nhập khẩu, lợi nhuận tăng 3-5%so năm trước liền kề; các chỉ tiêu khác ổn định.

2/ Đến năm 2025:

- Doanh thu đạt: 300 tỷ VND.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 15 triệu USD.

- Kim ngạch xuất khẩu: 12 triệu USD.

- Là doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

- Lợi nhuận (sau thuế): 9 tỷ VND trở lên.

- Thu nhập thực tế.

- Người lao động: tăng 50% trở lên so với 2015.

III/ Các biện pháp:

- Ổn định và nâng cao hiệu quả sử dụng các các cơ sở sản xuất hiện có (3 nhà máy, xí nghiệp).

- Mở chi nhánh công ty tại khu kinh tế phía Nam (TP HCM hoặc các tỉnh Đông Nam Bộ) để mở rộng thị trường, tăng sản lượng, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.

- Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực sự coi và sử dụng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành đạt của doanh nghiệp.

- Phát huy thương hiệu đã có, xây dựng thành công chương trình quản lý chất lượng: ISO, BSCI và các chương trình khác toàn công ty trong năm 2014.

- Tập trung nguồn vốn thông qua tích tụ và huy động vốn của cổ đông, vay ưu đãi các nguồn của tổ chức tín dụng để đầu tư và phát triển khi cần.