01

Hội đồng quản trị

Ông: Bùi Ngọc Chi

Sinh ngày: 20 - 06 - 1959

Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Giám đốc điều hành công ty

 

Ông: Khổng Chu Bửu

Sinh ngày : 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Ông: Lê Nghĩa Chiến

Sinh ngày : 17 - 05 - 1958

Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó giám đốc Công ty - trực tiếp làm Giám đốc xí nghiệp CBLS Bông Hồng

Ông: Nguyễn Tổng

Sinh ngày : 10 - 12 - 1959

Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Giám đốc Xí nghiệp chế biến lâm sản An Nhơn

Ông: Đặng Văn Thường

Sinh ngày : 06-03-1961

Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Giám đốc Nhà máy chế biến lâm sản nội thất Nhơn Hòa