01

Ban Kiểm soát

ông: Lê Đình Can

Sinh ngày: 02 - 07 - 1959

Trưởng ban kiểm soát - Phó  phòng KH-KT công ty

 

Ông : Nguyễn Văn Lộc

Sinh ngày : 

Thành viên ban kiểm soát - Trưởng phòng tổ chức hành chính

bà: Nguyễn Phương Hà

Sinh ngày  : 24 - 11- 1977

Thành viên ban kiểm soát - Nhân viên kế toán xí nghiệp CBLS An Nhơn