01

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông được chốt danh sách dự Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2013.

 

Stt

Cơ cấu
cổ đông

Số lượng
cổ đông

Tổng số
cổ phần

Vốn
sở hữu (đồng)

Tỷ lệ 
nắm giữ

1

Cá nhân

 

 

 

 

 

- Trong nước

77

997.500

9.975.000.000

70%

 

- Nước ngoài

0

 

0

0%

2

Tổ chức

 

 

 

 

 

- Trong nước

1

427.500

4.275.000.000

30%

 

- Nước ngoài

0

 

0

0%

Cộng

78

1.425.000

14.250.000.000

100%

 
 
Trong đó: T đi din vn ca Tng Công ty Lâm Nghip Vit Nam gm có hai người:

+ Ông Nguyễn Chí Vin: 60% tương ng 256.500 c phần.

+ Ông Phí Mạnh Cường: 40% tương ng 171.000 c phn.