01

Xí nghiệp Chế biến lâm sản An Nhơn

Địa chỉ: Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: 84-56-3838583

Fax: 84-56-3738559

Email: cblsan@vnn.vn