01

Xí nghiệp Chế biến lâm sản Bông Hồng

Địa chỉ: Phường Ghềnh Ráng, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: 84-56-3647996

Fax: 84-56-3646155

Email: 19bonghong@dng.vnn.vn