SỐ 05, HOÀNG VĂN THỤ, P. QUANG TRUNG
TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
02563846024
congty.ln19@gmail.com
THỜI GIAN LÀM VIỆC
07:00 - 17:00

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        

                                                                                                                                                                                                                                                     

          ÔNG: VĂN CÔNG HÒA

              - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                 - KIÊM GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN BÔNG HỒNG

            

         - ÔNG: BÙI VĂN KHOẢNH

           -  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ GIÁM  ĐỐC CÔNG TY

             -  KIÊM GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN NỘI THẤT NHƠN HÒA

         - ÔNG: KHỔNG CHU BỬU

                  -  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ